Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, pojetí osobnosti, nauky růstu vědomí

Nádí

nadi.png
   Hlavní čakry:

1. Muladhara
   (čakra kořene)
Je zdrojem prapůvodní energie, životní síly, léčení, neprožité karmy.

2. Svadhisthana
   (čakra sakrální)
Její rozvoj umožňuje překonání nižší přirozenosti a tužeb, jejími projevy jsou optimizmus, sympatie každého a ke každému, emoční vyváženost.

3. Manipura
   (čakra solar plexu)
Je to centrum překonání utrpení a strachu z fyzické smrti. Zde se rozhoduje o takových reakcích jako je útok, útěk, nebo vyrovnaný postoj a přiměřené sebeuplatnění.

4. Anahata
   (čakra srdce)
Z této čakry pocházejí prožitky jednoty, má zde původ altruizmus, nezištnost, soucit a nesobecká láska. Zde získáváme pochopení „Kdo jsme“.

5. Vishudha
   (čakra hrdla)
Je to čakra sebevyjádření. Míra rozvoje této čakry zcela určuje jakou úroveň, hodnotu a hloubku má to co chceme sdělit nějakým vyjadřovacím prostředkem.

6. Adžna
   („Třetí oko“)
Skrývá neomezenou okultní a duchovní sílu. Je zdrojem intuice, moudrosti a porozumění životu. Otevřenou adžnou lze spatřit minulost i budoucnost.

7. Sahasrara
   (čakra korunní)
Je centrum osvícení, vševědoucnosti a všemohoucnosti. Je to čakra nejvyšší a proto je zároveň i řídícím centrem pro ostatní čakry a tím i celou bytost.

ČAKRY

Čakry, to v jakém jsou stavu, určuje osobnost člověka. S jejich rozvojem je spjato individuální zrání (nikoli stárnutí). Nejvhodnějším nástrojem pro práci s čakrami je jóga a zvláště některé její oddíly (hatha, krija, kundalini). Pouze vědomé a odborné zaměření na tato centra zajišťuje uspokojivý pokrok. V opačném případě je postup mizivý a trvá mnoho a mnoho životů, než nastane nějaké zlepšení. Čakry se musí, stejně jako svaly, cvičit. Není li tomu tak, nastává úpadek a to předně tam, kde již bylo něco odpracováno v minulosti. Těmto energetickým centrům přímo škodí drogy nebo bezuzdný pohlavní život. A oslabují je nemoci, strach, touhy a hovění si v nevědomosti. Čakry v těle člověka zastupují polaritu přírody. Kladný pól je nahoře, na temeni hlavy, kde najdeme sahasraru a záporný dole na zakončení míchy v muladhaře. Smyslem všeho je dosáhnout plného propojení těchto center.Muladhara čakra je zdrojem karmy. V neprojevené formě, v nevědomí ukrývá vše co zbývá prožít v pozemských životech a zároveň vše co již bylo odehráno. Karma pak vystupuje na povrch trvalým odžíváním v přítomnosti. Čakra kořene se tak bezděčně rozvíjí i prostým žitím. V muladhaře dříme ukrytá síla kundalini, jež čeká na své probuzení. Tato čakra je tedy počátkem vzestupu energie prapodsataty. Uvědomováním si této síly otevíráme postupně směrem vzhůru další centra - svadhistanu, manipuru, anahatu, vishudhu, adžnu a sahasraru. Zároveň s tím pracujeme i na všech ostatních čakrách lidského těla. Energetický rezervoár muladhary je zdrojem regenerativních a léčebných schopností organismu. Plné porozumění muladhary z člověka vytvoří nadkarmickou bytost.

Blokády muladhary: málo odžité karmy, přeceňování hmotného světa, peněz, majetku apod., orientace na základní (biologické) potřeby – jídlo, spánek apod., silný vliv animálních (instinktivních) pudů, jednoduchá osobnost, nízká schopnost regenerace, náchylnost k nemocem, úrazům apod.

mantra: Lam
kvalita: prapůvodní energie, životní síla, léčení, karma
živel: země
planeta: Luna
symbol: 4-květý lotus
umístění: na zakončení páteře
Svadhisthana je označována jako sexuální centrum. Kvalita, která je rozhodující pro překonání sexuality a její přeměny na vyšší vědomí je vnitřní čistota. Dynamickou vitální energii soustředěnou v této čakře je třeba směřovat vzhůru a využít jí v duchovní praxi k hlubšímu sebepoznání. Na úrovni běžného života se svadhisthana rozvíjí pozitivním myšlením, optimismem, přátelskostí, ale například i přiměřeným milostným životem. Všechny emoce mají původ ve svadhisthaně a lze je analyzovat v této oblasti podvědomí. Svadhisthana tak zodpovídá za běžný citový život člověka.

Blokády svadhisthany: potíže v sexuální oblasti, impotence, perverze a deviace, nemístnost v naplňování tužeb, neschopnost se ovládat, náladovost, přecitlivělost, emoce, pesimismus, skepse, nuda, otročení vášním, pláč a smích.

mantra: Vam
kvalita: překonání nižší přirozenosti a tužeb, optimizmus, sympatie
živel: voda
planeta: Jupiter
symbol: 6-květý lotus
umístění: několik prstů pod pupkem
Otevření manipury člověku dává sílu odstranit strach ze smrti fyzického těla. Děje se to vědomým zážitkem smrti. Buď s návratem do fyzického těla, nebo na konci života. Tím končí dennodenní souboj se strachem. Toho lze docílit pouze předchozí jógickou přípravou (nebo obdobným ezoterickým školením). K průběžnému rozvíjení čakry solárního plexu dochází překonáváním životních obtíží a čelením utrpení. Manipura zásadně určuje pojetí individuálního „já“, reakce agrese a útěku, sebedůvěru, odvahu překonávat překážky a bolest. Má bezprostřední vztah k umění žít dennodenní praktický život na základě uplatňování vůle svobody rozhodování.

Blokády manipury: agrese (útok) a útěk, nepřiměřené sebehodnocení, manipulace, touha po moci, chlubení, podceňování, špatné rozložení sil, strach, zbabělost, úzkost, slabost, násilí, vztek, popudlivost, nerozhodnost, špatný start, nedokončování započatého.

mantra: Ram
kvalita: překonání strachu z fyzické smrti, konec utrpení
živel: oheň
Planeta: Mars
symbol: 10-květý lotus
umístění: uprostřed solar plexu
Čakra srdce povyšuje emoce na prožitek univerzální, nadosobní lásky. Zde dochází k sjednocení s Kosmem jako celkem a k prožitku Blaženosti. Zaniká individuální, oddělená, duální osobnost. Koncentrací na anahatu vhodně rozvíjíme nižší centra, především svadhisthanu a manipuru. Snižuje se podíl citové připoutanosti a dochází k oslabování strachu z hmotných ztrát. Anahata se rozvíjí altruistickou činností. Každé nesobecké jednání vylepšuje toto centrum lásky. Zde dochází k poznání duchovního principu „Já“.

Blokády anahaty: neschopnost radovat se ze života, smutek, sobectví, malichernost, váhavost, sebelítost, potřeba pozornosti, neumění dávat, neschopnost řídit se srdcem, ale rozumem, nenaslouchání vnitřnímu hlasu, nízká orientace v sobě, blokády v komunikaci, fobie a xenofobie.

mantra: Yam
kvalita: ananda (blaženost), unio mystica, bezegovost, jednota, láska
živel: vzduch
planeta: Venuše
symbol: 12-květý lotus
umístění: uprostřed hrudi, když ukážeme na sebe a řekneme „já“
Vishudha je samostatně stojící čakra, poselství božského. V rozvinutém stavu je projevem génia ducha, vznešeným sebevyjádřením. Čím více je toto hrdelní centrum otevřeno, tím hodnotnější je dílo zanechané světu. Prostřednictvím této čakry se projevují mnozí umělci, vědci, tvořiví lidé. Často se ani nejedná přímo o mystiky, jóginy, tedy lidi, kteří svůj život zasvětili duchovnímu životu (např. Dvořák, Smetana). Hrdelní centrum se zapojuje při každém sebevyjadřování, komunikaci, mluvení, tvůrčí činnosti. Vishudha odpovídá úrovni ducha, čili světu inspirace.

Blokády vishudhy: potíže se sebevyjádřením, poruchy řeči, poruchy učení, strnulost, netvořivost, stereotyp, nevůle provádět změny a odpoutat se od naučených mechanismů a zvyků, demagogie, absence odstupu a pohledu z více stran, vzdušné zámky, tlachání, neschopnost „být sám sebou“.

mantra: Ham
kvalita: inspirace, tvořivost, komunikace, čistota
živel: akasha (stavební látka stvoření)
planeta: Merkur
symbol: 16-květý lotus
umístění: mezi chrupavkou ohryzku a chrupavkou štítnou
Úkolem „Třetího oka“ je probádat a interpretovat okultní svět. Rovněž nás učí porozumět realitě praktického života. Adžna proto bývá také označována jako vnitřní Guru. Je to světlo a vnitřní hlas, který nás vede na naší pozemské pouti. V přítomném okamžiku zajišťuje poznání minulosti a budoucnosti. Zprostředkovává vize, jasnovidné zážitky, umožňuje číst okultní písmo a znamení a orientaci v symbolech. Klasickým projevem adžny je intuice, schopnost prožívat duchovní světy. Meditace na adžnu značně urychluje karmu. To je její výhoda, ale i úskalí. Proto by se na třetí oko neměli koncentrovat začátečníci duchovní cesty. Praktikování ezoterických systémů jako je tarot, astrologie, Rychlý vhled, I-t´ing, práce s intuicí, hledání odpovědí, analytická meditace apod. rozvíjí centrum mezi obočím. Kdo chce dělat rychlý pokrok, měl by do své jóginské praxe zahrnout cvičení spojená s adžna čakrou.

Blokády adžny: neschopnost pracovat s intuicí, číst a rozumět symbolům, znamením a poselstvím, slepota – nevidění reality, neznalost životního směru, místa, poslání.

mantra: Aum
kvalita: neomezená okultní a duchovní síla
živel: duševní éter
planeta: Saturn
symbol: 2-násobný (2 x 48) lotus
umístění: uprostřed čela, nad obočím
V sahasraře se dosahuje osvícení, tedy splynutí s Bohem. Je to čakra nejvyšší a poslední. Meditování na korunní čakru zajišťuje nejrychlejší duchovní pokrok. Sahasrara je čakra nadřazená všem ostatním. Otevíráním sahasrary se tak otevírají i všechna nižší centra. V čakrách obecně a zejména v sahasraře jsou soustředěny nepředstavitelné energie (samádhi). Technikou vstupování do sahasrary je člověk zasvěcován buď osobním Guruem, nebo Bohem. Ať tak či tak, čakra temene se rozvíjí při každém upřímném prožitku duchovnosti. Pokaždé, když si člověk uvědomí, že je spirituální bytostí a nikoli pouze fyzickým tělem, má to blahodárný dopad na sahasrara čakru. Stupeň rozvoje tohoto centra určuje stupeň duchovního vnímání světa lidského jedince.

Blokády sahasrary: absence duchovního života, ateizmus.

mantra: Supreme
kvalita: osvícení
živel: duch
planeta: Slunce
symbol: 1000 (972)-květý lotus
umístění: temeno hlavy

webmaster