Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“

DUCHOVNÍ ŽIVOT

Do duchovního života vstupujeme tehdy, když chceme nalézt lásku, stát se svobodnými a poznat pravdu. A to po dosažení takové osobní vyspělosti, kdy plně porozumíme skutečnosti, že tyto hodnoty nelze v čisté podobě ve vnějším světě uskutečnit.

Láskou a oddaností k Bohu a duchovním světům žije trvale stoupenec bhakta jógy. Osvobozeným se stává praktik karma jógy, který přijal veškeré výzvy života. Džnána jógu uskutečňuje ten, který si za cíl své cesty vybral moudrost a poznání Absolutní Pravdy.

Bhakta nade vše miluje Boha a duchovnost. Vzdal by se čehokoli, pouze jedné věci nikdy, sdílení božského a prožitků spirituality. Je dechem Boha a Bůh navždy dýchá skrze něj. Karma jógin dokonale ctí modlitbu modliteb: „Děj se Vůle Tvá“. Veškerý svůj osud a jeho příběh přenechává za zodpovědnost Bohu. Stává se pouhým nástrojem Prozřetelnosti a v její prospěch odevzdává svou individualitu. Džnána je na nejvyšší míru motivován poznáním. Proniká do veškerých tajů podstaty vytrvale a cílevědomě. Je fascinován Mysteriem a celou svou bytostí do něj vrůstá. Stává se jím.

Ruku v ruce s univerzální Láskou kráčí nezdolná Síla. Úplné a pevné odevzdání Boží Vůli přináší ničím neotřesitelný Mír. Poznáním moudrosti je Světlo.

Lidskou existenci charakterizují tři stálé kvality. Jsou to Bytí, Vědomí a Blaho (sat-čit-ánanda). Bytí je statickou částí stvoření. Jsme. Vědomí její dynamickou složkou. Víme, že jsme. A Blaho poukazuje na božský původ všech bytostí.


Pro duchovní život se hodí úplně každý. Kdokoliv má příležitost praktikovat ze svého startovního bodu. Materialismus vytvořil zdání, že svět se dělí na ty, kteří jsou duchovně nadaní a na ty, jejichž jedinou podstatou je fyzické tělo. Není tomu tak. Každý člověk ať tomu věří nebo ne, je duchovní bytostí. A samotný život není ničím jiným než duchovní poutí. Hledači pravdy jsme my všichni! Lišíme se pouze stupněm uvědomění si této skutečnosti a pojetím cesty. Realitou je stálá snaha člověka po sebezdokonalování a věčná motivace po lepším životě. Dokonalost a naplněný život jsou projevem božského. K tomu jsme neutuchajícím způsobem vedeni Prozřetelností. Dokonalosti a naplnění nakonec dosáhne každá lidská bytost i přes to, jakkoli se tento cíl zdá nyní vzdálený a obtížný.


Duchovní cesta může být buď pomalá, nebo rychlá. Pomalou cestou kráčí všichni Ti, kteří nepřijali intenzivní duchovní život. Buď se o něj momentálně nezajímají, nebo jej neberou příliš vážně. Do pomalé cesty spadají také ti, které uspokojila víra v nadpřirozené skutečnosti a tak dále aktivně neusilují o poznání a proniknutí do Vyšších Světů. Pomalou cestou jdou i mnozí, kteří praktikují jógu, nebo jsou upřímnými aspiranty, ale nachází se na začátku, jsou začátečníky. Růst lidské bytosti se dá okultně vysledovat na míře přepracování jednotlivých těl a v stupni probuzení energetických center – čaker. Na stránce ČAKRY popisuji, jak se jednotlivé lotosy rozvíjejí během všedního života. Tedy bezděčně. Je jasné, že takovéto zdokonalování osobnosti člověka trvá nesmírně dlouho. Mnoho a mnoho životů. To je jádro pomalé cesty. Nízká intenzita úsilí a s ní spojený jen nepatrný duchovní pokrok.

S rychlou cestou souvisí kundalini jóga. Je to jóga přímého, cíleného a vědomého rozvoje čaker. Praktikují ji aspiranti pod vedením osobního učitele - Guru, kteří prošli dostatečnou předchozí přípravou. Mistr žáka bezpečně převádí přes úskalí spjatá s otevíráním čaker a je garantem skutečnosti, že již nadešel žákův čas pro intenziví duchovní cestu.


Jóga

Jóga znamená spojení a je ideálním modelem duchovní praxe.


Jóga má (podle Pataňdžaliho súter) 8 stupňů:


1. Jama (sebeovládání)

2. Nijama (zaměření)

3. Ásana (pozice těla)

4. Pránajáma (vědomé dýchání)

5. Pratjáhára (odtažení od smyslového života)

6. Dharana (koncentrace)

7. Dhjana (meditace)

8. Samádhi (extáze)


Těchto osm stupňů v sobě obsahuje veškeré principy jógy. Začátek a krok první je jama, následuje nijama, dále ásana, pránajáma, pratjáhára, dharana, dhjana a konečně poslední závěrečný stupeň a vrchol je samádhi. Tyto oddíly jsou vzájemně provázány a zároveň na sebe navazují. Rád bych zde zdůraznil, že jóga je veskrze praktická záležitost. S pouhou teorií se zde nikam nedostaneme. Musíme cvičit, aktivně uplatňovat vůli a bdělou pozornost. Začátečník nejprve vstupuje do určitého eticko mravního zvnitřnění, které ho pudí a vybízí stát se lepším člověkem - jama. Abychom mohli vstoupit do proudu jógy musíme být schopni ztotožnit se s řekněme humanitními hodnotami prospěchu celku jako je pravdivost, nenásilnost, nesobeckost, mravnost, nelpění na majetku. Pokud tyto zásady nevezmeme za své, je velmi obtížné pokročit dále. Nijama zahrnuje o něco vyšší vznešenější kvality jako je čistota (tělesná a duševní), soucit, askeze, studium nauk, oddanost učiteli. Nijama také postihuje požadavek pravidelnosti a kázně v praktikování. Ásanou je míněna tělesná pozice. Má se na mysli především správné držen těla se vzpřímenou páteří při meditaci, ale rovněž se jedná o různé pozice těla, které pomáhají usměrnit tok tělesných energií pro vstup do vyššího vědomí. Pránajáma znamená vědomé dýchání. Vědomé a správné dýchání je základem pro všechna cvičení a metody jógy. Vědomým dechem můžeme řídit tělesné procesy, mít pod kontrolou emoce, ovládat mysl. Pratjáhára se definuje jako stažení se od smyslového života. Je to filozofické porozumění prostřednictvím abstrakce a zjednodušení přístupu k světskému životu. Prohlédnutím dočasného opouštíme pomíjivé. Dharana je totéž co koncentrace. Koncentrace, čili zaměření, jednobodová mysl je předstupněm k meditaci. Chceme li v nějakém oboru lidské činnosti uspět, musíme si stanovit priority a do nich investovat energii. Čím větší úsilí, tím je větší šance na pokoření všech překážek a na konečné vítězství. Šance na úspěch je snižována odklonem od záměru, rozptylováním, scházením z cesty. Sedmým krokem je dhjanameditace. Meditace je metoda, tryskové letadlo, které nás vede k cíli. Zde se setkáváme se stavem nemyšlení, tedy světem Za myslí a k odpoutání se od tělesnosti. Chceme li dělat rychlý pokrok a být úspěšní v získání pozitivních kvalit obsažených v jam a nijam, je nevyhnutelné zvládnutí meditace. Posledním krokem jógy je samádhi, čili extáze. Samádhi je vyvrcholením lidského života. Zahrnuje pochopení všech principů života a smrti. Je to dosažení Vědomí Transcendentálního Nejvyššího.Hlavní druhy jógy:

- bhakti jóga – cesta oddanosti a lásky
- karma jóga – cesta nepřipoutané činnosti
- džnána jóga – cesta poznání a vědění
- rádža jóga – královská jóga míru mysli
- kundalini jóga – jóga životní energie prány a čaker
- krija jóga – jóga tajných cvičení, umožňující od začátku nejrychlejší pokrok
- mantra jóga – jóga ztotožnění se s posvátným slovem, nebo deklarací
- asparša jóga – jóga absolutního vrcholu ztotožněním s vnitřním svědkem
- hatha jóga – jóga pozic, čili ásan pro nastolení rovnováhy těla i ducha
- jóga pro děti – jóga přirozeného rozvoje malého člověka formou hry, cvičení, příběhů, porozumění úcty k Celku
- integrální jóga – komplexní jóga vhodně propojující tradice Východu se životním stylem Západu

- některé další významné nauky související s duchovní cestou z nichž lze i dnes čerpat, nebo mohou být součástí našich kořenů: átmavičára (cesta dotazování „Kdo jsem já?“), tantra (metody přirozeného využívání tělesných energií), ajurvéda (zásady zdravé výživy a životosprávy doplňující praxi jógy nebo duchovní cestu), křesťanské ezoterické školení (přeneseně kopíruje odkaz Ježíše Krista vrcholící zmrtvýmvstáním), rosekruciánské ezoterické školení (principy mystické zasvěcovací evropské školy založené Christianem Rosenkreutsem), dále např. – různé nauky a zasvěcovací školy starověku (Pýthágoras, Platónova Akademie, Védy a Upanišady starověké Indie, nauky starověkého Egypta a kultury vyznačující se stavbou pyramid, či megality atd.), duchovní směry aplikující meditaci jako hlavní metodu (buddhismus, hinduismus, zen – japonský buddhismus, lamaismus – tibetský buddhismus atd.), přírodní spiritualita domorodých národů jednotlivých kontinentů apod.

To jakým způsobem moderní člověk uchopí duchovní život a niterně přistoupí k rozvoji poznání zásadně rozhodne o celém dalším směřování lidstva a planety.

Gyza-komplex pyramid.jpg, 100kB
Bodhisattva.jpg

Bodhisattva

Moai-siluet.jpg, 65kB
oltar_kostela_sv._Vintire.jpg, 144kB
Bazilika.jpg
webmaster