Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“

ESOTERICKÉ HRY

Nabízím zde tři esoterické hry – orákula pro rozvoj intuice, jejichž jsem autorem. Kam směřuji? dovoluje poznat naše hlavní životní motivace. Rychlý vhled zase dává odpovědi na otázky běžného dne. Zatímco Indikace minulých životů Vám na základě logiky a jistého citu dopomůže určit některé minulé životy. Nicméně, nic se nemá přehánět.


Přeji hodně vydařených věšteb a dobrou zábavu!


1. Kam směřuji?

1. Intuitivně si vyberte symbol a klikněte na něj. Objeví se odpověď.
2. Symboly lze sestupně seřadit od individuálně nejvhodnějšího
    po poslední v pořadí (1 až 7).


2. Rychlý vhled

Rychlý vhled slouží k okamžitému průniku do situace. Postup je prostý – stačí dvakrát hodit hrací kostkou. Odpověď se vyhledá v příslušném políčku s tím, že se akceptuje polarita bytí (varianta A a B). Možnosti je třeba intuitivně zvážit.

Rychlý vhled obsahuje 12 polí. Ty korespondují s 12 zvířetníkovými znameními a astrologickými domy. V příslušných astrologických výkladech tak lze hledat odpověď v širších souvislostech.


rychly_vhled.gif, 38kB

rychly_vhled_2.gif, 15kB

Postup:

 1. Hodit jednou kostkou. Padne číslo, například 4.
 2. Hodit kostkou po druhé. Padne číslo buď liché (1,3,5),
  nebo sudé (2,4,6). Padne li liché číslo - odpověď hledáme v polích 1 - 6, padne li sudé číslo - odpověď hledáme v polích
  7 - 12.
  Na podruhé padlo např. opět číslo 4. Odpověď hledáme v poli 10 (4 + sudá).
 3. Zažijeme odpověď, která vyplyne z hesel A) roste, nebo B) točí se v kruhu.
  Znamená to, že prožíváme uspokojivý pokrok, nebo naopak se zbytečně u něčeho zdržujeme. Atd.
 4. Políčka 1 - 12 odpovídají radixu horoskopu. Tudíž 1. je adekvátní Beranu a I. domu, 2. Býku a II. domu až 12. Rybám a XII. domu. Odpověď můžeme v širší interpretaci nalézt i v charakteristikách znamení a systému domů.
 5. Odpověď hledejme intuitivně, asociativně (prací s příbuznými kvalitami - např. točí se v kruhu = stagnuje, nemůže se rozhodnout, váhá, nenachází řešení atd.) a v širším úhlu pohledu.
 6. Věštbu lze rozšířit o charakteristiku čísla druhého hodu.
  Pakliže bylo druhé číslo dle názorného příkladu 4, držíme se hesla „celek“. Věštba má tak nějakou souvislost k postavení vůči celku, není omezena pouze subjektivně. Podobně uvažujeme i v ostatních případech čísel 1 - 6.

rychly_vhled_odkaz.gif, 2.0kB

3. Indikace minulých životů

Tato hra Vám může pomoci rozpoznat některé minulé životy. Přistupujte k záležitosti s odstupem, jistou spontaneitou a citem. Ale využijte i logiku, posuzujte věci, jak do sebe zapadají, vyvozujte závěry, vylučujte rozpory.

(Např. v uvedeném příkladě je zajímavé, že skutečná postava J. A. Komenského, kterou jsem od dětství obdivoval, časově koresponduje s dějem částečně fiktivního románu A. Dumase, který byl jednou z mých nejoblíbenějších knih, zároveň renesance je obdobím, jež mě svým uměním a slohem značně oslovuje atd.).


Názorný příklad jak postupovat:

minule_zivoty.gif, 49kB

Posouzení indikátorů:

- místo na zeměkouli kam se toužíme podívat, kam nás táhne srdce, případně k němuž máme nějaký emotivní vztah, místo s nímž cítíme nějakou spojitost (kontinent, stát, přírodní prostředí apod.)

- národ nebo rasa, ke které cítíme vnitřní náklonnost a spontánní cit - kulturní nebo dějinný proud, v němž nacházíme zvláštní oblibu (Lemurie, Atlantida, starověké kultury – Indie, Persie, Egypt, Mayové, Aztékové, Inkové, Řecko, Řím, Slované, Keltové, Vikingové, přírodní národy Afriky, Austrálie, Ameriky, gotika, renesance, baroko, Napoleonské války, 1. světová a 2. světová válka atd.)

- film, literatura, umění (co nás oslovuje z minulosti, jaká je naše nejoblíbenější kniha, film, příběh, umělecké dílo, kam a do jaké doby je zasazen?)

- uznávaná osobnost a naše náklonnost k ní (naše životy jsou mnohdy ovlivněny nějakou významnou společenskohistorickou osobností ke které shlížíme s upřímným obdivem)

- dojmy z dětství (jako děti jsme spontánně přistupovali jak ke zjevným věcem, tak podvědomým záležitostem, nebyli jsme ovlivněni vzděláním ani racionalitou běžného života, proto jsou postoje, inklinace, sny a imaginace z dětství velmi cenným ukazatelem)

- celkový dojem z odvozených poskládaných střípků mozaiky a závěr (intuitivně můžeme určit pohlaví, povolání, společenské postavení, zdali se nám žilo dobře, špatně, další pozadí našeho tehdejšího života, případně jeho děj, nebo fragmenty)

Mějme na zřeteli, že příběhy minulosti jsou často velmi dramatické. Takže k nějaké době, události, osobě atd. můžeme cítit jak silně kladně přitažlivé city, tak značně odpudlivé, záporné (samozřejmě i ambivalentní, nebo lhostejné apod.). To podle toho jakou roli jsme sehráli v příběhu a jak se nás konkrétně dotýkal. Každopádně jakékoli silné emoce, ať kladné či záporné, na minulost jsou silným indikátorem, že s onou dobou, událostmi, postavami jsme byli nějak spjati. Je to prakticky jisté!


minule_zivoty_tab.gif, 6.8kB
Esoterické systémy vycházejí ze symbolů (archetypů), které tvoří podstatu bytí. (Tyto symboly v imaginacích vždy používaly zasvěcovací školy). Proto se v nich zrcadlí naše osobnost a my můžeme díky nim zažít uklidňující vhled do dílčí pravdy. Nicméně nepřeceňujme je a zvláště buďme obezřetní při činění závěrů ohledně věštění budoucnosti. Abychom správně interpretovali budoucnost, musíme být zcela zajedno s Boží Vůlí v tomto okamžiku.Při práci s orákuly si předně všímejme energií, které jsou ve hře a ty v introspekci vnitřní komunikace poměřujme s naší momentální situací. Právě tato vnitřní intuitivní komunikace se sebou samým je pravým smyslem esoterických her při cestě za sebepoznáním.
Astrologické konjunkce

Při spojení Měsíce a Venuše
Narodí se velký básník
Poetická duše

Při spojení Saturnu s Jupiterem
Zrodí se muž Moudrost – Síla
Bude vládnout činem

Při spojení Neptuna spolu s Plutem
Narodí se člověk s Duchem
Boha rozdá lidem

Při spojení Urana za Merkurem
Společnost se skokem změní
Lidmi s tvůrčím smyslem

Při spojení Slunce a Prozerpiny
Preciznost se stane módní
Vlivnou rukou ženy

Při spojení Ceresu spolu s Marsem
Dynamika ovládne Zem
Vzroste pravým směrem

Při spojení Chirona s Ascendentem
Narodí se lidé s vírou
V pochopení sebe

Planety, planety
Co krouží nad námi
Vytváří základy
Životní mozaiky

Pomohou rozluštit
Co máme vytušit
Skládáním obrazů
Za smysly - úkazů
webmaster